Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy yleensä joko työnantajan puolelta irtisanomiseen tai työntekijän itse irtisanoutumiseen. Joissain tapauksissa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan myös purkaa. Työntekijä voi käytännössä koska vain irtisanoa itsensä toistaiseksi voimassa olevasta työsopimuksesta ilman erillistä syytä. Hänen täytyy vain noudattaa voimassa olevia irtisanomisaikoja. Työnteko jatkuu irtisanomisajan loppuun asti, jos työnantaja ei vapauta työntekijää työvelvollisuudesta.

Irtisanomisajat kun työntekijä irtisanoutuu:

 • Työsuhde kestänyt alle 5 vuotta, irtisanomisaika on 14 päivää
 • Työsuhde kestänyt yli 5 vuotta, irtisanomisaika on yksi kuukausi

Työnantajalla pitää aina olla irtisanomiseen lainmukainen asiallinen ja painava syy. Tämä syy on myös aina perusteltava työntekijälle. Irtisanomiseen johtavia syitä voivat olla:

 • Työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden vakavat laiminlyönnit kuten esimerkiksi toistuvat työvuorojen noudattamatta jättämiset
 • Työn tekeminen huonosti
 • Työntekijän työntekoedellysten olennaista muuttumista niin, ettei hän enää kykene selviytymään työtehtävistään
 • Yrityksen huono rahatilanne
 • Yrityksen tuotteiden/palveluiden olennaisesti heikentynyt myynti

Jos työntekijä tekee työnsä huonosti tai moitittavasti, mikä voisi johtaa irtisanomiseen, on työntekijälle ensin annettava varoitus. Varoituksella tuodaan työntekijän tietoon se, mitä hän tekee väärin ja annettava mahdollisuus korjata se.

Työntekijä voidaan myös irtisanoa tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Taloudellisella tilanteella tarkoitetaan yrityksen tuloksen merkittävää huonontumista niin ettei kaikkien työntekijöiden pitäminen ole mahdollista. Tuotannolliset syyt tarkoittavat yleensä yrityksen tuotannollisessa toiminnassa tapahtuvia muutoksia, jotka aiheuttavat työn pysyvää vähentymistä. Mikäli työpaikalla on yli 20 työntekijää pitää ennen mitään toimenpiteitä järjestää yhteistoimintaneuvottelut.

Irtisanomiseen ei kuitenkaan ole oikeutta jos

 • työn väheneminen on vain tilapäistä
 • uusia työntekijöitä on otettu samantyylisiin töihin
 • Tuotannollisen toiminnan seurauksena työn määrä ei ole oikeasti vähentynyt

Työnantajan irtisanoessa irtisanomisajat ovat:

 • 14 päivää kun työsuhde on kestänyt alle vuoden
 • 1 kuukausi, kun työsuhde on kestänyt 1-4 vuotta
 • 2 kuukautta, kun työsuhde on kestänyt 4-8 vuotta
 • 4 kuukautta, kun työsuhde on kestänyt 8-12 vuotta
 • 6 kuukautta, kun työsuhde on kestänyt yli 12 vuotta

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen ei ole mahdollista, jos työsopimusta tehtäessä ei ole irtisanomisehtoja kirjoitettu auki. Määräaikainen työsopimus sitoo siis tiukasti molempia osapuolia niin kauan kunnes sovittu työn on tullut valmiiksi tai työsopimuksessa sovittu määräaika loppuu. Jos määräaikainen työsopimus on kestänyt yli viisi vuotta, voi työntekijä kuitenkin irtisanoutua noudattaen yleisiä irtisanomisaikoja.

Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin päättää mikäli osapuolet yhteisesti niin sopivat. Tässä tapauksessa, kannattaa ottaa huomioon sen mahdollinen vaikutus työttömyysturvaan ja karenssiin. Määräaikaisen työsopimuksen yksipuolinen päättäminen tai irtisanominen johtaa aina korvausvelvollisuuteen.

Määräaikainen työsopimus voidaan myös purkaa mikäli ehdot täyttyvät, mutta tällöin pitää olla kyse hyvin painavista syistä. Työsuhteen purkaminen tulee kyseeseen konkurssin tai yrityssaneerauksen johdosta tai siinä tapauksessa, että työntekijä laiminlyö niin pahasti työvelvoitteensa ettei työnantajan voida vaatia jatkavan työsopimusta.