TYÖSOPIMUSLAKI

Tältä sivulta löydät perustietoa työoikeudesta. Voit myös ottaa yhteyttä työoikeuteen erikoistuneeseen lakimieheen, jos sinulla on työoikeuteen liittyvä toimeksianto.

Sivuilla esitetyt seikat eivät itsessään muodosta oikeudellista neuvontaa, eikä sivujen laatija vastaa tietojen oikeudellisuudesta.

Syrjintäkielto

Syrjintä on kiellettyä myös työelämässä. Lainsäädäntö edellyttää työntekijöiden tasapuolista kohtelua. Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan mm. iän, sukupuolen, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi.

Syrjintä voi olla käytännössä monenlaista. Se voi olla suoraa eriarvoista kohtelua, uhkaavan ilmapiirin luomista, kehottamista syrjintään tai peitellympää esim. siten, että jokin ulkoisesti puolueettomalta vaikuttava sääntö työpaikalla asettaa työntekijät käytännössä eriarvoiseen asemaan.

Muita käsitteitä:

Irtisanomisaika
Kilpailukieltosopimus
Koeaika
Määräaikainen työsopimus
Lainvastainen työsopimuksen päättäminen
Liikkeen luovutus
Lomauttaminen
Syrjintäkielto
Työehtosopimus
Työnantajan takaisinottovelvollisuus
Työsopimus
Työsopimuksen irtisanominen
Työsopimuksen purkaminen
Työntekijän velvollisuudet
Työnantajan velvollisuudet
Työtodistus
Vuokratyö
Vuosiloma